تعداد مقالات: 163
61. تاثیر تنش خشکی و روشهای مختلف آبیاری بر راندمان مصرف آب در دو رقم سویا

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-6

حمیدرضا معدنزاده؛ فرزاد پاک نژاد؛ داود حبیبی؛ مهدی صادقی شعاع؛ کیارش رضائی


66. بررسی تاثیر کودهای زیستی (میکوریزا و ازتوباکتر) بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف گندم

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-17

بهروز امرائی؛ محمدرضا اردکانی؛ مسعود رفیعی؛ فرزاد پاک نژاد؛ فرهاد رجالی


67. تجزیه پایداری عمکرد دانه و ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ارقام آفتابگردان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-13

علی خماری؛ خداداد مصطفوی؛ عبداله محمدی


68. تجزیه پایداری عملکرد ریشه در ارقام چغندرقند (Beta Vulgaris) با استفاده از روش گرافیکی بای‌پلات

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-13

خداداد مصطفوی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ اباذر رجبی


69. تأثیر تاریخ کاشت بر کیفیت علوفه ارقام مختلف شبدر

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-10

مهدی دودانگه؛ محمد زمانیان؛ پیمان فروزش


70. مطالعه تأثیر اسید سالیسیلیک و گلایسین بر روی برخی صفات زراعی یونجه در شرایط تنش رطوبتی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-14

پیمان وادی زاده؛ منصور سراجوقی؛ سید مهدی میر طاهری


72. بهینه‌سازی تکثیر درون شیشه‌ای عناب (Ziziphus jujuba) رقم Tian-yuzao

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-11

سیده سارا موسوی؛ پژمان مرادی؛ سید مهدی میری