نویسنده = حسین صادقی گیو
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات مرتبط با آن در ژنوتیپ‌های آفتابگردان روغنی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-9

علی صارمی راد؛ سیده مریم سید حسن پور؛ خداداد مصطفوی؛ حسین صادقی گیو