نویسنده = کورش بهنام فر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اجزاء عملکرد بین ارقام گندم دوروم تحت شرایط تنش خشکی در خوزستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-94

سیدسعید سیاحی؛ شهاب سادات؛ کورش بهنام فر