نویسنده = بهروز امرائی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر کودهای زیستی (میکوریزا و ازتوباکتر) بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف گندم

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-17

بهروز امرائی؛ محمدرضا اردکانی؛ مسعود رفیعی؛ فرزاد پاک نژاد؛ فرهاد رجالی


2. بررسی اثر کودهای زیستی میکوریزا و ازتوباکتر بر عملکرد دانه ارقام مختلف گندم دیم در منطقه خرم آباد

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-30

بهروز امرائی؛ محمدرضا اردکانی؛ مسعود رفیعی؛ فرزاد پاک نژاد؛ فرهاد رجالی