نویسنده = خداداد مصطفوی
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات مرتبط با آن در ژنوتیپ‌های آفتابگردان روغنی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-9

علی صارمی راد؛ سیده مریم سید حسن پور؛ خداداد مصطفوی؛ حسین صادقی گیو


2. مطالعه تنوع ژنتیکی از نظر صفات اگرو-مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-32

علی صارمی راد؛ محمد هادی طالب؛ سعید عمرانی؛ خداداد مصطفوی


3. مطالعه تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) از لحاظ برخی صفات مورفولوژیکی و زراعی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-38

علی خماری؛ سعید عمرانی؛ علی عمرانی؛ خداداد مصطفوی


4. ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام جو زراعی با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-42

سیدمحمدصادق حسینی؛ خداداد مصطفوی؛ فیاض آقایاری


6. تجزیه پایداری عملکرد ریشه در ارقام چغندرقند (Beta Vulgaris) با استفاده از روش گرافیکی بای‌پلات

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-13

خداداد مصطفوی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ اباذر رجبی


7. بررسی میزان تحمل به خشکی در ارقام شبدر برسیم و ایرانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 67-76

بهزاد علیزاده؛ خداداد مصطفوی؛ محمد زمانیان


8. اثر تنش خشکی بر برخی از صفات مورفولوژیک در ارقام مختلف جو

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 91-103

اکبر صابری؛ خداداد مصطفوی؛ احمد مهربان