نویسنده = محمد احمدوند
تعداد مقالات: 1
1. پراکندگی ازت معدنی در پروفیل خاک و کارایی کودهای نیتروژنه در زراعت گندم

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-87

محمدآقا لطف الهی؛ غزاله وفائی؛ علی خانمیرزائی فرد؛ محمد احمدوند؛ مهدی معصومی