نویسنده = امیر حسین شیرانی راد
تعداد مقالات: 1
1. اثرتاریخ کاشت زمستانه بر صفات کیفی و عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus) در شرایط کاربرد روی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 89-101

مجید ولی پور دستنائی؛ علیرضا ولد ابادی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سعید سیف زاده؛ حمید رضا ذاکرین