کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تنوع ژنتیکی از نظر صفات اگرو-مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-32

علی صارمی راد؛ محمد هادی طالب؛ سعید عمرانی؛ خداداد مصطفوی