کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 10
1. ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد دانه و کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط مختلف آبیاری در مزرعه

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14

مریم عابدی؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


2. ارزیابی عملکرد و صفات مرتبط با آن در ارقام گندم تیمار شده با سودوموناسهای فلورسنت تحت تنش شوری

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-73

داریوش صفری؛ فاطمه جمالی؛ حمید رضا نوریزدان؛ فرشته بیات


3. ارزیابی کاربرد هورمون اسید جیبرلیک در بهبود تلاقی گندم × ذرت در روش حذف کروموزومی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-22

حامد مدیرروستا؛ راحله خادمیان؛ رضا بزرگی‌پور؛ علی صارمی راد


8. کالوس زایی و باززایی ارقام گندم نان و جو از ریزنمونه های جنین بالغ

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 89-102

علی اکبر غلامی؛ علیرضا تاری نژاد


9. تعیین بهترین رقم و تاریخ کشت مناسب گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روشBiplot GGE در منطقه گنبدکاووس

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-76

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ احمد رضا دادرس؛ عبدالرحیم تقی زاده


10. بررسی تحمل به شوری لاین های پیشرفته گندم در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه ای

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 59-73

محمدرضا صالحی؛ اشکبوس امینی؛ اسلام مجیدی هروان