تعداد مقالات: 155
مقالات آماده شده پس از فرایند داوری بر روی وب سایت مجله قابل دسترسی می باشد.
151. شناسایی و تفکیک مزارع برنج با استفاده از روش نیمه خودکار در شمال ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-21

علی اکبر نوروزی؛ مجتبی صانعی؛ زهرا رزقی


152. بررسی کشت مخلوط ذرت و خیار و تاثیرآن برکنترل علف‌های‌هرز

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 77-88

صلاح الدین مرادی؛ سید اسماعیل وحدانی؛ لیلا جهانبان


153. بررسی روابط بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-95

اعظم زارع بیاتی؛ منوچهر خدارحمی؛ خداداد مصطفوی


154. کالوس زایی و باززایی ارقام گندم نان و جو از ریزنمونه های جنین بالغ

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 89-102

علی اکبر غلامی؛ علیرضا تاری نژاد


155. اثر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت بذور گندم

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-107

جواد حمزه ئی؛ سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت