بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد و پروفیل یونی برگ پرچم ارقام گندم

نوع مقاله: علمی پژوهشی