شبیه سازی برخی پارامترهای مهم ارقام سویا (.Glycine max L) در تاریخ های کاشت مختلف با استفاده از مدل CROPGRO-soybean

نوع مقاله : علمی پژوهشی