بررسی اثر سه نوع خاک ورزی بر روی خصوصیت فیزیکی خاک و عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا

نوع مقاله: علمی پژوهشی