بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزائ عملکرد در گندم تلقیح شده با باکتری های محرک رشد (ازتوباکتر کروکوم، آزوسپیریلوم لیپوفروم، سودوموناس پوتیدا) و اسید هومیک

نوع مقاله : علمی پژوهشی