مقایسه زمان و غلظت پرایمینگ های مختلف بر مؤلفه های جوانه زنی بذر کلزا رقم ساریگل

نوع مقاله: علمی پژوهشی