بررسی نقش میکروارگانیسم های میکوریزایی از نوع ویسکولار _آربوسکولار(VAM) بر برخی صفات گیاه سورگوم

نوع مقاله : علمی پژوهشی