بررسی تجمع سرب در قسمت های مختلف گیاه سیر و واکنش گیاه به تنش اکسیداتیو سرب

نوع مقاله: علمی پژوهشی