تاثیر مالچ زنده ماش سبز بر مدیریت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی