اثر مقادیر و روش های مختلف کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز

نوع مقاله: علمی پژوهشی