بررسی اثر تیمارهای مختلف پیش تیمارهای مختلف بر ویژگی های جوانه زنی و رشدگیاهچه سیاهدانه (Nigella sativa L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی