همبستگی آزمون جوانه زنی استاندارد با ظهور گیاهچه در مزرعه ذرت هیبرید سینگل کراس 704 کشت تابستانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی