بررسی اثر منابع و سطوح مختلف پتاسیم بر عملکرد و پروتئین گندم در خاک های مازندران

نوع مقاله : علمی پژوهشی