تاثیر تنش خشکی و روشهای مختلف آبیاری بر راندمان مصرف آب در دو رقم سویا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج