بررسی تاثیر محیط های مختلف کشت، ساکاروز و NAA در نجات جنین های حاصل از تلاقی دو گونه لیلیوم به روش کشت قطعات تخمدان

نوع مقاله : علمی پژوهشی