ارتباط بین میزان توزیع سیتوکنین و تجمع ماده خشک در دانههای بخشهای مختلف محور سنبله و سنبلچه گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی