اثرات مقادیر مختلف هورمون اکسین بر میزان پروتئین ومولفه های عملکردی سیب زمینی درشرایط آب و هوایی دشت آزادگان

نوع مقاله : علمی پژوهشی