ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس(Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر سطوح کود زیستی، کود آغازگرنیتروژنه و آبیاری تکمیلی در استان کرمانشاه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، گروه تخصصی زراعت و اصلاح نباتات، ایلام، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، گروه تخصصی زراعت و اصلاح نباتات، ایلام، ایران