بررسی اثر کودهای زیستی میکوریزا و ازتوباکتر بر عملکرد دانه ارقام مختلف گندم دیم در منطقه خرم آباد

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

2 دانشگاه آزاداسلامی، واحدکرج،گروه زراعت ،البرز،ایران

3 عضوهیات علمی مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان لرستان

4 عضوهیات علمی موسسه تحقیقات خاک وآب کشور،کرج،ایران