شبیه‌سازی فرایند رشد و نمو برنج تحت مدیریت نیتروژن با استفاده از مدل CERES-Rice

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران