تحمل به شوری در اکوتیپ‏های کاسنی براساس مؤلفه ‏های جوانه ‏زنی و رشد گیاهچه با استفاده از روش ‏های آماری چند متغیره

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران