تأثیر هیدرو و اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه‌زنی چهار گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)، رازیانه (Foeniculum vulgare)، گل راعی (Hypericum perforatum) و خاکشیر (Descurainia sophia) تحت تنش شوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران