مقایسه اجزاء عملکرد بین ارقام گندم دوروم تحت شرایط تنش خشکی در خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیاستان خوزستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز،گروه زراعت و اصلاح نباتات، اهواز، ایران