بررسی اثر هیومیک اسید در آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، گروه زراعت، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، گروه زراعت، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، گروه علوم و مهندسی آب، تهران، ایران