بررسی تاثیر کودهای زیستی (میکوریزا و ازتوباکتر) بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، البرز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، البرز، ایران

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

4 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، کرج، ایران