بررسی اثر مس بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج ، گروه زراعت ، کرج ، البرز ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ساوه ، گروه زراعت ، مرکزی ، ایران