اعتبار سنجی مدل CERES-Rice در شبیه سازی سطوح مختلف کود نیتروژن در گیاه برنج

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران