تأثیر دوره کنترل علف‌های هرز و میزان مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه زراعت، اهواز، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز،گروه زراعت، اهواز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز،گروه زراعت،اهواز،ایران