ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و پلیمر سوپر‌جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه اگرواکولوژی ، کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران