تعیین میزان پراکندگی نیتروژن معدنی در پروفیل خاک برای افزایش کارایی کودهای نیتروژنه در گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه خاک‌شناسی، کرج، ایران