ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد با مایع تلقیح تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل‌کراس 704

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران