ارزیابی شاخص‌های مرتبط با کیفیت دانه، خواص شیمیایی و رئولوژیکی گندم نان با استفاده از تجزیه بای‌پلات

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشیار اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه زابل و مدرس دانشگاه پیام نور فارس، مرکز داراب

4 کارشناس بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان