تأثیر جداکننده وزنی در فرآیند بوجاری بذر بر خصوصیات کمی و کیفی بذر جو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران