بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از لاین‌ها و ارقام فلفل (Capsicum annum) و تأثیر تنش خشکی بر میزان ماده مؤثره آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران