اثر متانول بر راندمان مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و شاخص سطح برگ مطلوب در چغندر قند (Beta vulgaris)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات و نو آوری سازمان اتکا

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، ساوه، ایران