پراکندگی ازت معدنی در پروفیل خاک و کارایی کودهای نیتروژنه در زراعت گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه خاکشناسی، البرز، ایران

2 گروه خاک‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه خاکشناسی، البرز، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، البرز، ایران