بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک ژرم پلاسم های نخود (Cicer arietinum L.) در استان قزوین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان ، گروه اصلاح نباتات، قزوین، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان ، گروه اصلاح نباتات، قزوین، ایران