تاثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر افزایش عملکرد ارقام صفه و گلدشت درگلرنگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران.