بررسی‌ پایداری ژنوتیپ‌های ‌گندم نان برای عملکرد دانه در برخی از مناطق گرم و خشک جنوب کشور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران