بررسی پرایمینگ بذر در مزرعه وکاربرد مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد (سویا رقم کتول در استان گلستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور