اثر تنش خشکی بر برخی از صفات مورفولوژیک در ارقام مختلف جو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و دانشجوی دکترای تخصصی اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات،کرج، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،گروه زراعت، زاهدان، ایران